Vedtægter

LINDTORP MODELFLYVE KLUB   

  

 § 1. Klubbens navn og hjemsted er

LINDTORP MODELFLYVE KLUB

Lindtorp Flyvecenter, Donskærvej 4, Linde, 7600 Struer 

 

§ 2. Formål:  stk. 1.

Klubbens formål er at samle og hjælpe radiostyringspiloter til praktisk og teoretisk modelflyvning.

 

§ 3. Medlemskreds:

 

stk. 1.

Alle der er fyldt 10 år og som benytter lovligt RC udstyr, kan optages i klubben.

Børn må fra de er 6 år, jvf. MDK’s regler omkring familiemedlemskab, flyve under forældres tætte opsyn.

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr, samt 1/12 af et helårskontingent pr. hele måned i den resterende del af året.

Unge under 18 år betaler ½ kontingent.

     Der Kan tegnes gæstemedlemsskab, se ”regler for gæstemedlemmer”, Bilag 1.


      Der kan tegnes familiemedlemsskab, når betingelserne for tegning af ”Familiemedlemsskab” ifølge

     Modelflyvning Danmarks regler er overholdt og Familiemedlemsskab i Modelflyvning Danmark er tegnet.

     Der betales 1/5 af fuld kontingent for familiemedlemmet.


Der kan optages passive medlemmer, der betaler ½ kontingent. Ved overgang fra passiv til aktiv betales indmeldelsesgebyr samt 1/12 kontingent af et helårskontingent pr. måned i den resterende del af året.

Betalt kontingent refunderes ikke. 

Personer, der er ekskluderet af en klub eller slettet på grund af restance, kan ikke optages, før forholdet er bragt i orden. 

stk. 2.

Ingen må benytte klubbens faciliteter uden at være medlem, medmindre der er truffet aftale med et bestyrelsesmedlem.

 

stk. 3.

 

Ved gentagne eller særligt alvorlige overtrædelser af klubbens love, brud på sikkerheds-regler, pladsregler, støjregler eller anden adfærd, der er uforenelig med klubbens formål, virke og trivsel kan medlemmet af sikkerhedsrepræsentanten eller et bestyrelsesmedlem bortvises fra klubben med omgående virkning. En bortvisning skal behandles på et bestyrelsesmøde senest 2 uger efter bortvisningen, hvorpå der træffes afgørelse om bortvisningens berettigelse, og i givet fald besluttes eksklusion eller indtrædelse af en karantæneperiode.  Afgørelsen med begrundelse meddeles medlemmet skriftligt. Eksklusion skal godkendes på førstkommende generalforsamling og fremstå som et punkt på dagsordenen. Et ekskluderet eller karantæneramt medlem har ret til ved personlig fremmøde at forelægge sin sag på førstkommende generalforsamling 

stk. 4.

Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter klubbens regler og bestyrelsens anvisninger.

 

§ 4. Organisation: 

stk. 1.

Klubben er tilsluttet MDK, med de rettigheder og pligter, der deraf følger.

stk. 2.

Klubben skal, for at være medlem af MDK, have mindst 5 medlemmer tilknyttet MDK som foreningsmedlemmer.

 

stk. 3.

Af hensyn til forsikring under flyvning skal klubbens medlemmer være medlem af MDK, eller lignende forsikringsansvarlig organisation.

Gæster kan tillades flyvning, når gyldigt medlemsbevis fra MDK eller anden forsikringsansvarlig union kan dokumenteres. 

Der kan godt optages medlemmer i Lindtorp MFK der ikke ønsker at flyve på området. Disse medlemmer behøver ikke at være medlem af MDK, eller lignende forsikringsansvarlig organisation.

 

stk. 4.

Pr. 1. april 1998 indtræder klubben som medlem af Lindtorp Flyvecenter og er underkastet vedtægterne for centret.

  

stk. 5.

Klubbens bestyrelse udpeger blandt medlemmerne en repræsentant til bestyrelsen for   Lindtorp Flyvecenter.Repræsentanten refererer til bestyrelsen og aflægger rapport på den ordinære generalforsamling.    

 

 

§ 5. Generalforsamling.

 

stk. 1.

Klubben indkalder en gang om året til generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

stk. 2.

Den årlige generalforsamling afholdes normalt i marts måned.

 stk. 3.

Der indkaldes til generalforsamling med dagsorden senest 14 dage før dennes afholdelse. 

stk. 4.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være sekretæren i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

stk. 5. Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter.

 

1.             Valg af dirigent

2.             Formandens beretning

3.             Regnskab

4.             Indkomne forslag

5.             Fastlæggelse af kontingent

6.             Valg til bestyrelsen

7.             Valg af bestyrelsessuppleant

8.             Valg af revisor

9.             Orientering om Lindtorp flyvecenter

10.         Eventuelt

 

 

stk. 6.

Hvis blot et medlem blandt de fremmødte kræver skriftlig afstemning, skal denne gennemføres.

Der nedsættes et stemmeudvalg, bestående af 2 medlemmer blandt de fremmødte.

stk. 7.

Alle fremsatte forslag godkendes ved simpelt flertal.

Der kan ikke vedtages beslutninger under eventuelt.

 

stk. 8.

Ved lovændringer kræves der 2/3 flertal blandt de fremmødte.

stk. 9.

Der kan stemmes ved fuldmagt – et medlem kan disponere over én fuldmagt – altså i alt to stemmer. 

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

 

stk. 1.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt 50 % af klubbens medlemmer ønsker det, eller hvis klubbens bestyrelse finder det nødvendigt.

stk. 2.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske med 8 dages varsel

stk. 3.

     § 5. stk. 4. – 9. er tillige gældende for ekstraordinær generalforsamling, dog vil  dagsorden se således ud:      1. Valg af dirigent      2. Forslag, som er årsag til den ekstraordinær generalforsamling      3. Indkommende forslag      4. Eventuelt

                     

§ 7. Valg:  

stk. 1.

På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor.

På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden er 2 år.

Hvert år vælges der 1 bestyrelsessuppleant.

 

 Stk. 2.

Bestyrelsen varetager klubbens forretninger.

 

Stk. 3.

Aktive medlemmer af klubben (restanter undtaget) har ret til at stemme og lade sig vælge.

     Nye medlemmer opnår stemmeret og valgbarhed efter 6 måneders medlemskab.

    

§ 8 Bestyrelsen

stk. 1.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer

 

stk. 2.

Bestyrelsen leder i fællesskab klubbens drift og er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

stk. 3.

     Klubbens bestyrelse kan oprette udvalg til særlige formål og (efter aftale med aktuelle medlemmer) indsætte klubbens medlemmer hvor behov og fagkundskab nødvendiggør dette.

 stk. 4.

   Klubbens bestyrelse udarbejder sikkerhedsbestemmelser for flyvning på klubbens bane på / ved Lindtorp Flyvecenter 

 

§ 9 Kontingent: 

stk. 1.

Generalforsamlingen fastsætter klubbens kontingent for aktive og passive medlemmer samt indmeldelsesgebyr. 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. December.

Sidste rettidige indbetaling af kontingent er den 31. januar. Restance mere end 1 måned efter, gør medlemskabet ugyldigt, og man er hermed udmeldt af klubben. Ved genindmeldelse er vedkommende at betragte som nyt medlem.

 

 

 

§ 10 Flyveplads: 

stk. 1.

Klubbens flyveplads og øvrige faciliteter er etableret på/ved Lindtorp Flyvecenter.

 

 

 § 11 Frekvenser: 

stk 1.

      Der må flyves på de af Modelflyvning Danmark til en hver tid tilladte frekvensbånd.

 

 § 12. Motorer: 

stk. 1.

Alle forbrændingsmotorer der anvendes i klubben skal være støjdæmpede (jvf. MDK´s Krav) og være monteret med lyddæmper. Gælder dog ikke jetturbinemotorer.

 

 § 13. Modeller: 

stk. 1.

     

Alle modelfly på klubbens område skal overholde de af Trafikstyrelsen fastsatte retningslinier, (BL9-4).


stk. 2.

Alle konkurrencemodeller skal overholde de af MDK og F.A.I. tilladte mål og vægte.

 stk. 3. Modeltyper:

Klubben tillader operationer med følgende modeltyper på angivne vilkår og tider, som er angivet i klubbens sikkerhedsbestemmelser.

1. Fastvingede fly.

2. Svævemodeller.

3. Helikoptere.

 

      4. Multirotor, FPV systemer ifølge gældende regler fra MDK og Trafikstyrelsen.


 

§ 14. Konkurrencer: 

stk. 1.

Klubben afholder konkurrencer efter MDK`s bestemmelser og regler.

 

 

stk. 2.

Klubarrangementer afholdes efter bestyrelsens beslutninger.

 

 § 15. Møder 

stk. 1.

Klubben afholder jævnligt medlemsmøder uden for flyvesæsonen.

stk. 2.

I flyvesæsonen samles klubbens medlemmer på nærmere fastsatte tidspunkter til praktisk flyvning, sædvanligvis i weekender og en gang midt i ugen.

Flyvning med svævefly kan arrangeres andre steder end på Lindtorp Flyvecenter

 § 16. Certifikater. 

stk. 1.

Klubbens medlemmer opfordres til, efter endt uddannelse, at erhverve de af MDK’s opstillede certifikater for de modeller der flyves med.

§ 17. Klubbens Nedlæggelse.

stk. 1.

   Ved nedlæggelse af Lindtorp modelflyveklub, tilfalder evt. overskud til LFC.

stk. 2.

   I tilfælde af at LFC ikke eksisterer, tilfalder evt. overskud MDK

 

 Generelt om lovene:

Disse love er lavet på det grundlag som klubbens stiftende generalforsamling er vedgået den 7. marts 1977.

 

Lovændringer er foretaget i marts 1983, 1989, 1998, 1999, 2003, 2005, 2006, 2008,2009, 2010. 2013.