Sikkerheds regler

Udover nedenstående sikkerhedsbestemmelser skal MDK’s generelle sikkerhedsbestemmelser altid respekteres og må på ingen måde tilsidesættes.

 

      1.

Enhver, der flyver med modelfly på pladsen eller på asfaltbanen, skal være medlem af Lindtorp Modelflyve klub og af MDK, eller lignende forsikringsansvarlig organisation, og skal på forlangende kunne fremvise gyldige medlemsbeviser.

Gæsteflyvning kan tillades, når gyldigt medlemsbevis MDK, eller lignende forsikringsansvarlig organisation. kan fremvises og af udlændige, når gyldig forsikringsdækning kan dokumenteres.

2.

Begyndere, d.v.s alle piloter, som ikke har erhvervet A-certifikat, certifikat til den pågældende flytype eller er godkendt til soloflyvning, må kun flyve under vejledning/opsyn af klubbens instruktører. Instruktørerne skal være udpeget af klubbens bestyrelse, og kun instruktørerne må anvende klubbens radioudstyr.

 

  3.

Inden du kører hjemmefra – se efter om dit radioudstyr er slukket. En tændt sender i bagagerummet kan have katastrofale følger.

Inden flyvning skal følgende være i orden:

                Flyet skal være efterset og i orden.

                Radioanlægget skal være EEC godkendt eller CE-mærket.

                Der må flyves med 2,4 GHz anlæg

Ingen sender må tændes før kanalnummer fra tavlen er ledigt og anbragt på antennen.

(Gælder ikke 2.4 Ghz)

 

4.

Man SKAL som rc-pilot til en hver til, vige for ”full size” fly på hele lindtorp’s flyve areal

 

5.

Biler skal parkeres på anvist parkeringsplads.

 

6.

Hvis man ved brud på ovenstående bestemmelser forvolder skade på andres model eller udstyr, er man erstatningspligtig. Skadens omfang vurderes af uvildige ikke implicerede klubmedlemmer.

Er der større skader eller skader på personer eller 3. mand kontaktes MDK, eller lignende forsikringsansvarlig organisation.

7.

Alle klubbens medlemmer skal ubetinget rette sig efter sikkerhedsrepræsentantens anvisninger.

8.

Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne kan medføre eksklusion af klubben.

9.

Flyvning på græsbanen må foregå således:

Efter start svinges straks bort fra banen og der skal styres fra pilotfeltet.

Efter start og landing rømmes banen hurtigst muligt.

      Flyvning over tilskuere, startboks og pilotfelt er strengt forbudt.

      Flyvning i lav højde over parkerede biler, tårn og klubhuse må ikke finde sted.

Flyvning over asfaltbanen med sikkerhedsarealer må ikke finde sted, når der er aktiviteter i området.

Er der faldskærmsudspring over klubbens bane med tilhørende luftrum, skal der tages ubetinget hensyn til udspringerne, evt. skal der landes.

I pilotfeltet informerer piloter hinanden om start og landing. Startende modeller viger for landende modeller.

Efter landing anbringes frekvensklemme i holder i skabet. Eller hvis andre har behov for samme kanal nr. orienteres om, at det er ledigt

Skal en model hentes på banen, skal senderen forblive i pilotfeltet, og på et passende tidspunkt, hvor der er fri bane, advisere evt. andre piloter, og modellen hentes.

Svævefly uden motor                     Ved brug af gummitov må dette ikke være til gene for øvrige aktiviteter.

 

 

9 A.

Udover de generelle sikkerhedsregler for Lindtorp Modelflyveklub, gælder specielt for flyvning fra asfaltbanen følgende:

Frekvensklemmer til 35Mhz forefindes på græsbanen i klemkasse. Gyldigt medlemskort SKAL isættes klemkassen! .

Ingen faste flyvetider.

Mod sydvest, retning mod græsbanen, må der ikke flyves ud over asfaltbanens sikkerhedszone( Markeret med rødt).

                        Klubhusene må ikke overflyves.

Hastighedsflyvning må kun foregå på langs af, og over asfaltbanen.

Når der er faldskærms aktivitet i området, skal al flyvning koordineres med den ansvarlige for faldskærmsfolkene. Det er den ansvarlige for faldskærmsfolkene der afgør om der kan flyves imellem drop.

Hvis der gives OK fra den/de ansvarlige faldskærmsfolk, skal der anvendes 2 vejs radiokommunikation mellem modelpiloter og faldskærmsfolk.

Der findes 2 radioer i Lindtorp MFK’s klubhus til dette. Faldskærmsfolkene har nogle magen til.. Der skal anvendes kanal 5. Alternativt aftales med den ansvarlige for falskærmsfolkene på pladsen.

Radioerne ligger i en kasse i ”værkstedet” i vores klubhus. Der ligger også en lader til formålet.

Der er kun adgang til klubhuset hvis du har en nøgle dertil.

Al flyvning skal indstilles i god tid før drop.

Der må ikke flyves under drop.

 

10.

Regler for Nybegynderes oplæring

Af sikkerhedsmæssige grunde må en nybegynder ikke egenhændigt forsøge at flyve sit modelfly.

Første gang nybegynderen ankommer til pladsen med sin model skal en instruktør uopfordret henvende sig til vedkommende. Er der ingen instruktør til stede bedes et medlem orientere den nye om forholdene.

Instruktøren kontrollerer om det tildelte kanal nr. svarer til det tildelte nr. samt gøre nybegynderen bekendt med reglerne.

Instruktøren kontrollerer modellen, om den er flyvedygtig eller orientere om hvad der skal gøres.

Nybegynderen skal lære at flyve modellen af en instruktør og denne godkender soloflyvning og indstiller til aflæggelse af certifikatprøve.

11.

I øvrigt:

Hvis man føler sig lidt usikker efter at være godkendt til flyvning, er det ingen skam at bede en instruktør om at være i nærheden, indtil man føler sig sikker.

12.

Start og afprøvning af motor:

Ved start af motor, skal modellen vende næsen bort fra andre tilstedeværende. Ved justering skal piloten befinde sig bag propellen, d.v.s. bag hovedplanet. Ved skubbende motor foran hovedplanet.